Thẻ cảm ứng loại mỏng (0.8mm) (Philips S70 chips 4KB memory), có thể in trực tiếp lên thẻ  PROXC-M2-V1

Thẻ cảm ứng loại mỏng (0.8mm) (Philips S70 chips 4KB memory), có thể in trực tiếp lên thẻ PROXC-M2-V1

Thẻ cảm ứng loại mỏng (0.8mm) (Philips S70 chips 4KB memory), có thể in trực tiếp lên thẻ PROXC-M2-V1

29,000 đ

Thẻ cảm ứng loại mỏng (0.8mm) (Philips S70 chips 4KB memory), có thể in trực tiếp lên thẻ PROXC-M2-V1

Thẻ cảm ứng loại mỏng (0.8mm) (Philips S50 chips 1KB memory), có thể in trực tiếp lên thẻ PROXC-M1-B1

Thẻ cảm ứng loại mỏng (0.8mm) (Philips S50 chips 1KB memory), có thể in trực tiếp lên thẻ PROXC-M1-B1

Thẻ cảm ứng loại mỏng (0.8mm) (Philips S50 chips 1KB memory), có thể in trực tiếp lên thẻ PROXC-M1-B1

36,000 đ

Thẻ cảm ứng loại mỏng (0.8mm) (Philips S50 chips 1KB memory), có thể in trực tiếp lên thẻ PROXC-M1-B1

Thẻ cảm ứng loại mỏng (0.8mm) (Philips S50 compatible), có thể in trực tiếp lên thẻ PROXC-M/C1-B1
Thẻ cảm ứng loại mỏng (0.8mm) (Philips S50 compatible), có thể in trực tiếp lên thẻ

Thẻ cảm ứng loại mỏng (0.8mm) (Philips S50 compatible), có thể in trực tiếp lên thẻ PROXC-M/C1-B1

Liên hệ
Thẻ cảm ứng loại mỏng (0.8mm) (Philips S50 compatible), có thể in trực tiếp lên thẻ
Thẻ cảm ứng SY-Prox / SY-ISO
• Hạng mục : Thẻ dày & thẻ ISO.
• Tần số : EM/Temic (125KHz) & Mifare (13,56MHz).
• Bộ nhớ : 64bit (125KHz) & 1K/4K byte(13,56MHz)¡B512bits (13,56MHz).
• Chức năng : Chỉ đọc & R/W.
• Điều chế : ASK/FSK.

Thẻ cảm ứng SY-Prox / SY-ISO

Liên hệ
• Hạng mục : Thẻ dày & thẻ ISO.
• Tần số : EM/Temic (125KHz) & Mifare (13,56MHz).
• Bộ nhớ : 64bit (125KHz) & 1K/4K byte(13,56MHz)¡B512bits (13,56MHz).
• Chức năng : Chỉ đọc & R/W.
• Điều chế : ASK/FSK.