Pát chữ ZL bắt lên cửa kính không khung DSU-600

Pát chữ ZL bắt lên cửa kính không khung cho khoá từ 600lbs. ( cửa mở vào trong ) 

Pát chữ ZL bắt lên cửa kính không khung DSU-600

750,000 đ

Pát chữ ZL bắt lên cửa kính không khung cho khoá từ 600lbs. ( cửa mở vào trong ) 

Pát chữ L cho khoá từ 600 Lbs, ( cửa mở ra ngoài ) LS600

Pát chữ L cho khoá từ 600 Lbs, ( cửa mở ra ngoài ) LS600

Pát chữ L cho khoá từ 600 Lbs, ( cửa mở ra ngoài ) LS600

130,000 đ

Pát chữ L cho khoá từ 600 Lbs, ( cửa mở ra ngoài ) LS600

Pát bắt Armature lên cánh cửa sắt cho khoá từ 1200lbs, ( cửa chống cháy mở ra ngoài ) AH-1200

Pát bắt Armature lên cánh cửa sắt cho khoá từ 1200lbs, ( cửa chống cháy mở ra ngoài ) AH-1200

Pát bắt Armature lên cánh cửa sắt cho khoá từ 1200lbs, ( cửa chống cháy mở ra ngoài ) AH-1200

195,000 đ

Pát bắt Armature lên cánh cửa sắt cho khoá từ 1200lbs, ( cửa chống cháy mở ra ngoài ) AH-1200

Pát bắt Armature lên cánh cửa sắt cho khoá từ 600lbs, ( cửa chống cháy mở ra ngoài ) AH-600

Pát bắt Armature lên cánh cửa sắt cho khoá từ 600lbs, ( cửa chống cháy mở ra ngoài ) AH-600

Pát bắt Armature lên cánh cửa sắt cho khoá từ 600lbs, ( cửa chống cháy mở ra ngoài ) AH-600

160,000 đ

Pát bắt Armature lên cánh cửa sắt cho khoá từ 600lbs, ( cửa chống cháy mở ra ngoài ) AH-600

Pát chữ U bắt Armature lên cánh cửa kính không khung cho khoá từ 600lbs, ( cửa mở ra ngoài ) U1-600

Pát chữ U bắt Armature lên cánh cửa kính không khung cho khoá từ 600lbs, ( cửa mở ra ngoài ) U1-600

Pát chữ U bắt Armature lên cánh cửa kính không khung cho khoá từ 600lbs, ( cửa mở ra ngoài ) U1-600

138,000 đ

Pát chữ U bắt Armature lên cánh cửa kính không khung cho khoá từ 600lbs, ( cửa mở ra ngoài ) U1-600

Pát chữ ZL cho khoá từ 1200lbs. ( cửa mở vào trong ) ZL-1200

Pát chữ ZL cho khoá từ 1200lbs. ( cửa mở vào trong ) ZL-1200

Pát chữ ZL cho khoá từ 1200lbs. ( cửa mở vào trong ) ZL-1200

440,000 đ

Pát chữ ZL cho khoá từ 1200lbs. ( cửa mở vào trong ) ZL-1200

Pát chữ ZL cho khoá từ 600lbs ZL-600

Pát chữ ZL cho khoá từ 600lbs. ( cửa mở vào trong ) 

Pát chữ ZL cho khoá từ 600lbs ZL-600

255,000 đ

Pát chữ ZL cho khoá từ 600lbs. ( cửa mở vào trong )